IPG Kampus Darulaman

Hadapan

Unit

Kakitangan

Kemudahan

Hubungi Kami / Webmaster

 
 

Bahan bacaan/rujukan yang terdapat di Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan.

Bahan Bacaan / Rujukan
Tahun 2013

1. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 13 - Bahagian Perancangan Penyelidikan Dasar Pendidikan KPM

2. Buletin Penyelidikan Bil 2 - IPG Kampus Ilmu Khas

3. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Guru Jilid 7 2012 - KPM

4.Prosiding Konvesyen Kebangsaan Pendidikan Guru 2012 anjuran BPG dan JPN Pahang

5. Artikel Penyelidakan TindakanPISMP B.Melayu,B.Cina,Pemulihan,Pra Sekolah, Pend. Islam, sains- IPG Kampus Batu Lintang,Sarawak.

 

Tahun 2012

1. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Guru jilid 5 2010

2. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Guru jilid 6, 2011

3. Jurnal Penyelidikan Jelai 2011 - IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan

4. Cerana Jurnal penyelidikan - IPG Kampus Tun Hussein Onn

5. Jurnal Penyelidikan Muaddib - IPG KampusDato' Razali Ismail

6. Prosiding Seminar Penyelidikan Pelajar PISMP Ambbilan Januari 2008- IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur.

7.Jurnal Kajian Tindakan Pengurusan dan Kepimpinan Pegetua dan Guru Besar Sekolah-sekolah Negeri Perlis.

8. Memperkasa Pendidikan Islam ke Arah Merelisasikan Kegemilngan Ummah Abad ke 21

9. Jurnal IPDA 2010 dan 2011

Tahun 2011

1. Laporan Kajian Tindakan Pelajar PISMP Ambilan Januari 2006

2. Abstract 2nd Regional Conference On Educational Leadership and Mangement

3. Prosiding Seminar Pendidikan 2011 - IPG Kampus Ilmu Khas (CD)

4. Prosiding Seminar Zon Sarawak 2011 - IPG Kampus Tun Abdul Razak, Samarahan (CD)

5. Jurnal Pendidikan Guru 2010

6. Prosiding Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Guru 2011 (CD)

7. Warisan Cendiakawan: Sejarah Perguruan Malaysia, BPG

8. Prosiding Seminar Pembudayaan Penyelidikan Pendidikan Guru Zon Utara 2011, Pulau Pinang (CD)

9. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan Pelajar PISMP Ambilan Januari 2008, IPG Kampus Ilmu Khas, 2011

10. Jurnal Penyelidikan (2011). Sarawak: IPG Kampus Rajang

Tahun 2010

1. Indegenous Pedagogies in Diverse Cultural Contexts : issues, Challenges & aaOpportunities

2. Sprout : Academic Jurnal Doctor of Education (Ed.D) : UNISEL

3. Panduan Budaya Institut Pendidikan Guru (IPG) - Untuk Rujukan Sahaja

4. Standard Guru Malaysia - Untuk Rujukan Sahaja

5. Jurnal 2009, IPG Kampus Tuanku Bainun

6. Jurnal Penilaian Program 2010, IPG Kampus Kota Bharu, Kelantan

7. Perintah-perintah Am Bab "A" - Bab "C". (2010), Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Bhd.

8. Jurnal Pelajar (2010). Pulau Pinang: Institut Pendidikan Guru

9. Jurnal Pendidikan Gerak (22, 2010). Pulau Pinang: Institut Pendidikan Guru.

10. Jurnal Penyelidikan (2, 2010). Pulau Pinang: Institut Pendidikan Guru.

11. Prosiding Seminar Serantau Guru Permulaan 2010. Melaka: IPG Kampus Perempuan Melayu.

Tahun 2009

1. Jurnal IPDA 2009, Bil. 16

2. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan

3. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Utara

4. Lastari Pendidik IPGM Kampus Dato' Razali Ismail

5. Laporan Tahunan IPG Kampus Darulaman 2008

6. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Timur 2009

7. Jurnal Penyelidikan IPG Kampus Kota Bharu 2009, Kelantan

8. Prosiding Seminar Pendidikan Guru Peringkat Kebangsaan 2009, Ipoh(CD)

9. Prosiding Seminar Penyelidikan dan Inovasi Pendidikan Kebitaraan Bahasa Peringkat Kebangsaan Tahun 2009, Kota Kinabalu (CD)

10. Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Sarawak 2009 (CD)

11. Seminar Pendidikan PPD Kubang Pasu (CD)

12. Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Zon Utara, Pulau Pinang (CD)

13. Garis Panduan Amalan Profesionalisme PISMP (2009). Kuala Lumpur: BPG, Kementerian pelajaran Malaysia.

14. Jurnal Pendidikan Gerak (2009). Pulau Pinang: Institut Pendidikan Guru.

15. Jurnal Penyelidikan (2009). Pulau Pinang: Institut Pendidikan Guru.

16. Wacana Intelektual XIV (2009). Melaka: IPG Kampus Perempuan Melayu.

17. Jurnal Akademik (2009). Melaka: IPG Kampus Perempuan Melayu.

Tahun 2008

1. Jurnal IPDA 2008, Bil. 15

2. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan IPG

3. Konvensyen Nasional PIPP

4. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan; "Penyelidikan Bahasa Pemangkin Pendidikan aaBerkualiti"

5. Laporan Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis

6. Buku 'Exploring and Venturing into Language Creativity'

7. Laporan Tahunan 2008 (sedang dalam proses cetakan)

8. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan IPDA 2008 (CD)

Tahun 2007

1. Jurnal IPDA Bil. 14

2. Jurnal Pendidikan - Cerana

3. Jurnal Paradigma

4. Laporan Pusat Sumber dan Kemahiran Maklumat

5. Laporan Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis

6. Laporan Program Peningkatan Profesionalisme Guru

7. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Utara Satu

8. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Tengah

9. Kajian Pemantauan BPG

aa- Penguasaan Sistem Ejaan Jawi Baharu Dalam Kalangan Pelajar PPISMP Ambilan Julai aaa2008 Di IPDA, oleh 3 orang pengkaji

aa- Ekspresi Diri Dalam Lukisan Kanak-kanak Prasekolah Institut Pendidikan Guru Malaysia aaaKampus Darulaman, oleh 2 orang pengkaji

10. Kajian Peringkat IPDA

aa- Persepsi Guru-Guru Prasekolah terhadap Amalan Pengajaran & Pembelajaran aaaPendidikan Prasekolah di Daerah Padang Terap/Pendang

11. Laporan Tahunan

12. Teknokrat II, Jurnal Penyelidikan Jilid 10.

13. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Zon Utara Satu 2008, Pulau Pinang (CD)

Tahun 2006

1. Jurnal IPDA Bil. 13

2. Jurnal Pendidikan - Cerana

3. Jurnal Pendidikan Guru

4. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan BPG

5. Prosiding Seminar Penyelidikan IPDA

6. Kajian Peringkat IPDA

aa- Pelaksanaan Program Ekonomi Token dalam Mengurangkan Tingkah Laku Bermasalah aaaMurid Pemulihan Khas

aa- Pelaksanaan Strategi Bercerita dalam Pengajaran & Pembelajaran

7. Laporan Tahunan

Tahun 2005

1. Jurnal IPDA Bil. 12

2. Jurnal Paradigma

3. Jurnal Penyelidikan - Muaddib

4. Jurnal Pendidikan Guru

5. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan

6. Prosiding Forum Penyelidikan Pendidikan

7. Kajian Peringkat IPDA

aa- Pengajaran Literasi Maklumat Merentas Kurikulum di kalangan Guru-Guru Sekolah aaaProjek Semarak PSS di PPD Padang Terap/Pendang, Kedah

aa- Kajian Tindakan Oleh Para Pelajar KSPK Pendidikan Jasmani

8. Laporan Tahunan

Tahun 2004

1. Jurnal IPDA Bil. 11

2. Jurnal Pendidikan Guru

3. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan IPDA

4. Kajian Pemantauan BPG

aa- Tahap Penguasaan Kemahiran Pengajaran Mikro & Pencapaian semasa Praktikum di aa aa akalangan Pelajar IPDA

aa- Tahap Kecergasan Kardiovaskular & Pengetahuan Kecergasan Kardiovaskular di aa aaaakalangan Pelajar KDPM IPDA

5. Laporan Tahunan

Tahun 2003

1. Jurnal IPDA Bil. 10

2. Jurnal Pendidikan - Cerana

3. Kajian Peringkat IPDA

aa- Amalan Pengajaran & Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah aaaRendah

aa- Kesan Kaedah Pembelajaran Kooperatif (Jigsaw) ke atas Pencapaian dan Sikap Pelajar aa aPra Program Khas Pensiswazahan Guru di Institut Perguruan Darulaman

4. Laporan Tahunan

5. Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Guru Peringkat Kebangsaan 2003, Sarawak (CD)

Tahun 2002

1. Jurnal IPDA Bil. 9

2. Kajian Pemantaun Khas BPG

aa- Kesan Penggunaan Kad Arahan dalam Pengajaran Pembelajaran Kemahiran aaaMembaca Petikan Bahasa Melayu di kalangan Murid-Murid Tahun 4

aa- Keupayaan ELMas sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran di Institut aa aaa aaaPerguruan Darulaman

3. Kajian Peringkat IPDA

aa- Learning Styles of English Studies Optionists at Institut Perguruan Darulaman

4. Prosiding Penyelidikan Pendidikan IPDA (ICT)

5. Laporan Tahunan

Tahun 2001

1. Jurnal IPDA Bil. 8

2. Kajian Peringkat IPDA

aa - Tinjauan Terhadap Penerapan Unsur Patriotisme melalui Mata Pelajaran Kajian aaaaTempatan di kalangan Guru Pelatih semasa Menjalani Praktikum

aa - Penerapan Unsur Muzik dalam Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran di kalangan Guru aaaaPermulaan Lepasan KDPM Bukan Pengkhususan Muzik

3. Laporan Tahunan

Tahun 2000

1. Jurnal IPDA Bil. 7

2. Jurnal Penyelidikan, Maktab Perguruan Ipoh

3. Kajian Peringkat IPDA

aa - Pengendalian Pengajaran Pembelajaran di Sekolah Bestari Perintis Negeri Kedah dan aaa Perlis

4. Prosidingn Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Pembangunan Dalam Pendidikan

5. Laporan Tahunan

Tahun 1999

1. Jurnal IPDA Bil. 6

2. Prosidingn Seminar Pembentangan Usul Penyelidikan

 

 
 
  © copyright 2011 IPG Kampus Darulaman